Posts Tagged ‘zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków’

Zagadnienie najwyższych dopuszczalnych temperatur sufitu

Thursday, December 27th, 2018

Zagadnienie najwyższych dopuszczalnych temperatur sufitu było wielokrotnie omawiane w piśmiennictwie fachowym. Cenne dane dla praktyków zawierają między innymi badania Chrenko, który doszedł do rozwiązania drogą empiryczną. W równomiernie i komfortowo ogrzewanym pomieszczeniu badane osoby poddawano dodatkowemu promieniowaniu sufitowemu przez okres 30 minut. Działanie promieniowania było regulowane przez zmianę temperatury i wysokości sufitu. Okazało się przy tym, że z reguły 80%, badanych osób nie odczuwało jeszcze nieprzyjemnego oddziaływania ogrzewania sufitowego, jeśli w porównaniu z nieogrzanym sufitem średnia temperatura promieniowania na wysokości głowy nie była wyższa więcej niż Q 2,2 st. …read more

Metody obliczeń i badań

Wednesday, December 26th, 2018

Podczas licznych pomiarów zbadano, dla jakich kombinacji wartości tR dla badanej osoby w pozycji bez ruchu ustala się stałą wartość różnicy temperatur, a stąd także stałą wartość Q s. Metody obliczeń i badań przeprowadzone niezależnie od siebie wykazują zadowalającą zgodność w swych godnych uwagi rezultatach końcowych. Zastosowanie powyższych oraz innych podobnych doświadczeń do praktycznego projektowania i oceny urządzeń ogrzewczych zależy w dużym stopniu od możliwości określania za pomocą możliwie prostych metod pomiarowych zarówno średniej wartości temperatury powierzchni otaczających tR jak i jej lokalnego zróżnicowania. Jako szczególny przypadek dla uwzględnienia składników t w wielkości kompleksowej zapewniającej komfort, należy wspomnieć o wykorzystaniu ogrzewania sufitowego do chłodzenia pomieszczeń w lecie, gdy możliwość taka jest szczególną jego zaletą. Ronge i Lofstedt zbadali temperaturę skóry na plecach, przyjmując ją jako. …read more

Fizjologiczne znaczenie oddziaływania łącznego

Wednesday, December 26th, 2018

W poprzednich rozważaniach wystarczająco uwypuklono decydujące fizjologiczne znaczenie oddziaływania łącznego, wynikającego z temperatury powietrza tA i temperatury powierzchni otaczających tR. Na zakończenie należy podkreślić konieczność ustalenia trafnego okreslenia dla tej ważnej wielkości tA I tR. Proponowane tu skądinąd (Kollrnar/Liese) określenie temperatury pomieszczenia tpom dałoby się wprowadzić dopiero wtedy, gdyby między innymi w różnych normach DIN słowo temperatura pomieszczenia oznaczające temperaturę powietrza zostało zamienione bardziej precyzyjnym wyrażeniem temperatura powietrza w pomieszczeniu. Wtedy w prawidłowy sposób temperatura pomieszczenia może oznaczać rezultat dwóch składników, a mianowicie temperatury powietrza pomieszczenia oraz temperatury powierzchni otaczających pomieszczenie. W dalszych rozdziałach będzie zachowane tymczasowe określenie grupa wartości t ,1 ItR oddziałujących łącznie w celu uniknięcia rozbieżności z oznaczeniami DIN.
Równomierność w czasie temperatur powietrza i temperatur powierzchni otaczających. …read more

Dobrego samopoczucia termicznego mozna oczekiwac

Tuesday, December 25th, 2018

Dobrego samopoczucia termicznego można oczekiwać jedynie w stanie ustalonym ogrzewania (albo wietrzenia), a więc nie podczas nagrzewania, a dopiero po wyraźnym podniesieniu się temperatury powietrza i powierzchni otaczających pomieszczenie, obniżonych podczas przerwy w użytkowaniu i po znacznym zbliżeniu się ich do harmonijnego poziomu wartości dobranych prawidłowo, zarówno w skali bezwzględnej jak względem siebie. Dlatego też założeniem równomierności w czasie wartości tA i tR jest ciągła praca ogrzewania albo praca z krótkimi tylko przerwami. Jeśli ze względów ekonomicznych wymagane lub konieczne są dłuższe przerwy w działaniu ogrzewania, jak na przykład w indywidualnie ogrzewanych mieszkaniach samotnych pracowników podczas ich nieobecności, wtedy należy stosować przede wszystkim takie rodzaje ogrzewań, które umożliwiają automatyczne włączanie ogrzewania o dowolnie wybranej godzinie dnia, w pewnym odstępie czasu przed powrotem do mieszkania. Utrzymywanie temperatur równomiernych w czasie może sprawiać trudności, jeżeli energia cieplna jest dostępna po niskich cenach jedynie w określonych godzinach, jak na przykład przy ogrzewaniu pomieszczeń elektrycznością za pośrednictwem prądu nocnego (ogrzewame akumulacyjne). Ze względów fizjologicznych i gospodarczych należy przy tym unikać nadmiernego gromadzenia, ciepła w pomieszczeniu już podczas nocy i podczas wczesnych godzin porannych oraz silnego przegrzewania pomieszczenia, w tym tylko celu, aby móc utrzymać po południu i wieczorem wystarczające temperatury, mimo chłodzenia pomieszczenia podczas dnia,. …read more