Posts Tagged ‘zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków’

Zagadnienie najwyższych dopuszczalnych temperatur sufitu

Thursday, September 19th, 2019

Zagadnienie najwyższych dopuszczalnych temperatur sufitu było wielokrotnie omawiane w piśmiennictwie fachowym. Cenne dane dla praktyków zawierają między innymi badania Chrenko, który doszedł do rozwiązania drogą empiryczną. W równomiernie i komfortowo ogrzewanym pomieszczeniu badane osoby poddawano dodatkowemu promieniowaniu sufitowemu przez okres 30 minut. Działanie promieniowania było regulowane przez zmianę temperatury i wysokości sufitu. Okazało się przy tym, że z reguły 80%, badanych osób nie odczuwało jeszcze nieprzyjemnego oddziaływania ogrzewania sufitowego, jeśli w porównaniu z nieogrzanym sufitem średnia temperatura promieniowania na wysokości głowy nie była wyższa więcej niż Q 2,2 st. …read more

Metody obliczeń i badań

Wednesday, September 18th, 2019

Podczas licznych pomiarów zbadano, dla jakich kombinacji wartości tR dla badanej osoby w pozycji bez ruchu ustala się stałą wartość różnicy temperatur, a stąd także stałą wartość Q s. Metody obliczeń i badań przeprowadzone niezależnie od siebie wykazują zadowalającą zgodność w swych godnych uwagi rezultatach końcowych. Zastosowanie powyższych oraz innych podobnych doświadczeń do praktycznego projektowania i oceny urządzeń ogrzewczych zależy w dużym stopniu od możliwości określania za pomocą możliwie prostych metod pomiarowych zarówno średniej wartości temperatury powierzchni otaczających tR jak i jej lokalnego zróżnicowania. Jako szczególny przypadek dla uwzględnienia składników t w wielkości kompleksowej zapewniającej komfort, należy wspomnieć o wykorzystaniu ogrzewania sufitowego do chłodzenia pomieszczeń w lecie, gdy możliwość taka jest szczególną jego zaletą. Ronge i Lofstedt zbadali temperaturę skóry na plecach, przyjmując ją jako. …read more

Fizjologiczne znaczenie oddziaływania łącznego

Wednesday, September 18th, 2019

W poprzednich rozważaniach wystarczająco uwypuklono decydujące fizjologiczne znaczenie oddziaływania łącznego, wynikającego z temperatury powietrza tA i temperatury powierzchni otaczających tR. Na zakończenie należy podkreślić konieczność ustalenia trafnego okreslenia dla tej ważnej wielkości tA I tR. Proponowane tu skądinąd (Kollrnar/Liese) określenie temperatury pomieszczenia tpom dałoby się wprowadzić dopiero wtedy, gdyby między innymi w różnych normach DIN słowo temperatura pomieszczenia oznaczające temperaturę powietrza zostało zamienione bardziej precyzyjnym wyrażeniem temperatura powietrza w pomieszczeniu. Wtedy w prawidłowy sposób temperatura pomieszczenia może oznaczać rezultat dwóch składników, a mianowicie temperatury powietrza pomieszczenia oraz temperatury powierzchni otaczających pomieszczenie. W dalszych rozdziałach będzie zachowane tymczasowe określenie grupa wartości t ,1 ItR oddziałujących łącznie w celu uniknięcia rozbieżności z oznaczeniami DIN.
Równomierność w czasie temperatur powietrza i temperatur powierzchni otaczających. …read more

Dobrego samopoczucia termicznego mozna oczekiwac

Tuesday, September 17th, 2019

Dobrego samopoczucia termicznego można oczekiwać jedynie w stanie ustalonym ogrzewania (albo wietrzenia), a więc nie podczas nagrzewania, a dopiero po wyraźnym podniesieniu się temperatury powietrza i powierzchni otaczających pomieszczenie, obniżonych podczas przerwy w użytkowaniu i po znacznym zbliżeniu się ich do harmonijnego poziomu wartości dobranych prawidłowo, zarówno w skali bezwzględnej jak względem siebie. Dlatego też założeniem równomierności w czasie wartości tA i tR jest ciągła praca ogrzewania albo praca z krótkimi tylko przerwami. Jeśli ze względów ekonomicznych wymagane lub konieczne są dłuższe przerwy w działaniu ogrzewania, jak na przykład w indywidualnie ogrzewanych mieszkaniach samotnych pracowników podczas ich nieobecności, wtedy należy stosować przede wszystkim takie rodzaje ogrzewań, które umożliwiają automatyczne włączanie ogrzewania o dowolnie wybranej godzinie dnia, w pewnym odstępie czasu przed powrotem do mieszkania. Utrzymywanie temperatur równomiernych w czasie może sprawiać trudności, jeżeli energia cieplna jest dostępna po niskich cenach jedynie w określonych godzinach, jak na przykład przy ogrzewaniu pomieszczeń elektrycznością za pośrednictwem prądu nocnego (ogrzewame akumulacyjne). Ze względów fizjologicznych i gospodarczych należy przy tym unikać nadmiernego gromadzenia, ciepła w pomieszczeniu już podczas nocy i podczas wczesnych godzin porannych oraz silnego przegrzewania pomieszczenia, w tym tylko celu, aby móc utrzymać po południu i wieczorem wystarczające temperatury, mimo chłodzenia pomieszczenia podczas dnia,. …read more

Stopień równomierności i rozkładu temperatury powietrza w kierunku pionowym dla różnych rodzajów ogrzewania

Tuesday, September 17th, 2019

Zależy ono w bardzo dużym stopniu od rodzaju ogrzewania i rozmieszczenia powierzchni grzejnych. W przypadku umieszczenia grzejnika przy wewnętrznej ścianie leżącej naprzeciw ściany zewnętrznej powstaje niebezpieczeństwo, że masa powietrza, która ochładza się silnie przy oknie, będzie opadała i wywoła cyrkulację, wskutek czego zimne powietrze będzie napływało aż do środka pokoju. Ruch powietrza i jego następstwa będą omówione dalej. W ogrzewaniu konwekcyjnym można wpływać na pionowy układ temperatur przez odpowiednie rozmieszczenie grzejników albo wylotów ciepłego powietrza. Tu również rozmieszczenie elementów grzejnych przy ścianie wewnętrznej wywołuje większy spadek temperatury w kierunku pionowym niż ich umieszczenie przy ścianie zewnętrznej. …read more

Sztuczne nawilżanie powietrza w pomieszczeniu

Tuesday, September 17th, 2019

Sztuczne nawilżanie powietrza w pomieszczeniu jest wymagane tylko wyjątkowo ze względu na znajdujące się tam osoby, z wyjątkiem przypadków specjalnych, jak na przykład w klinikach laryngologicznych. Z naczyń odparowujących w najprostszym wykonaniu, jakie umieszcza się pod grzejnikami albo na grzejnikach, uzyskuje się dość mało wody; poza tym zgodnie z doświadczeniem nie są one regularnie napełniane, a przede wszystkim nie są utrzymywane w czystości.Bez wątpienia byłoby najlepiej zwalczać bezpośrednio gromadzenie się pyłu (jako przyczynę złego stanu powietrza), zamiast stosować, nie z najlepszym zresztą skutkiem, nawilżanie powietrza, które ma utrudniać unoszenie się opadłego pyłu. przy rozpatrywaniu wielkości fizycznych stanu powietrza wdychanego i wydychanego podczas dnia zimowego na dworze i w ogrzewanym po- mieszczeniu, staje się jasne, że przede wszystkim należy zwalczać gromadzenie i unoszenie się pyłu, a do wilgotności powietrza przywiązywać jedynie drugorzędne znaczenie. Oznaczone jako LIx = (X3 – xl) lub (X3 – X2) obciążenie nawilżacza jakim są drogi oddechowe człowieka jest więc nawet w podany przykładzie większe podczas przebywania na dworze niż w pomieszczeniu, Jeśli jednak suche powietrze pomieszczenia jest o wiele częściej krytykowane niż równie suche zimowe powietrze na dworze, to przyczyn tego osądu należy z zasady szukać w zawartości pyłu w powietrzu pomieszczenia albo w zbyt wysokich temperaturach powietrza wywołanych przegrzaniem. Zbyt wysokie temperatury powietrza w pomieszczeniu skłaniają. …read more

Współczynnik komfortu

Monday, September 16th, 2019

Pole LMNO należy zawęzić, jeżeli nie jest spełniony warunek b. Wrażliwość człowieka na przeciągi jest większa przy strumieniu powietrza skierowanym na kark albo nogi niż na twarz; świadczy o tym np. działanie wiatru przy otwartych oknach w pojazdach. W pierwszym przypadku W dawniejszych wydaniach tego podręcznika Bradtke podał jako dolną granicę poczucia komfortu współczynnik komfortu B = 2,5. Współczynnik B jest ilorazem temperatury powietrza t A i wielkości ochłodzenia A zmierzonej za pomocą katatermometru. …read more

Katatermometr

Monday, September 16th, 2019

Katatermometr wprowadził angielski badacz Leonard Hm w r. 1916. Katatermometr mierzy więc metodą fizyczną zdolność chłodzenia swego. otoczenia, wynikającą ze składników tA, tR i tv. Chociaż w używanych katatermometrach t1 = 35 oc i t2 = 38 oc, a wartość średnia = 36,5 oc odpowiada przypadkowo normalnej temperaturze ciała ludzkiego, to. …read more

Scieki przemyslu naftowego

Friday, September 6th, 2019

…read more

Budownictwo wczoraj i dzis : Nowe spojrzenie na ogród zimowy

Thursday, September 5th, 2019

Mówiąc o wspaniałej przestrzeni publicznej, Ogród Zimowy w World Financial Center wydaje się mieć wszystko.
Nagły i bardzo mile widziany oderwanie się od chaotycznych ulic i gorączkowego zgiełku miejskiego życia, niesamowity ogród Cezara Pelli spowolni tempo dnia przechodniów na sekundę, ponieważ można ukraść spojrzenie rzeki, czytać pod palmą drzewa lub zrelaksować się na wielkich marmurowych schodach.
Ta przestrzeń jest tak znacząca, że była to jedna z pierwszych rzeczy odbudowanych po ataku na World Trade Center w 2001 roku.
Jednak według New York Observer, Brookfield Properties, właściciel World Financial Center, zaproponował przeprojektowanie ogrodu zimowego, w tym usunięcie ukochanych schodów.
Więcej o propozycji po przerwie. …read more