WIELKOŚCI ZŁOŻONE Z TEMPERATURY POWIETRZA I WZGLĘDNEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Stosunek oddawania ciepła wilgotnego przez człowieka w porównaniu do oddawania ciepła suchego Qs jest tym większy, im wyższa jest temperatura powietrza. Z drugiej jednak strony wraz ze wzrastającą wilgotnością względną powietrza w pomieszczeniu zmniejsza się osiągalne odparowywanie wody z powierzchni skóry i jego działanie ochładzające oraz stwarza się uczucie parności mikroklimatu pomieszczenia, należy więc szczególnie unikać równoczesnego występowania wysokich temperatur powietrza i dużych wilgotności względnych. Stosuje się w tym celu odpowiednie przygotowanie powietrza w urządzeniu klimatyzacyjnym Dla praktycznego wykorzystania krzywej granicznej, przy pracy urządzeń klimatyzacyjnych należy przypominać o tym, że oddawanie pary wodnej przez człowieka do powietrza pomieszczenia zwiększa się o 50%, jeśli temperatura powietrza wzrasta z 20 do 24 oc. Dobrze jest zatem utrzymywać możliwie niską wartość temperatury powietrza w ramach dopuszczalnych granic, gdyż inaczej klimat pomieszczenia przechodzi łatwo w obszar parności. Najniższa dopuszczalna temperatura powietrza w pomieszczeniu zależy także między innymi od chwilowej temperatury powietrza zewnętrznego podaje jako granicę parności bezwzględną zawartość wody równą x = 11,5 G/kG suchego powietrza, a Scharlau cząstkowe ciśnienie pary wodnej równe PlV = 14,08 mm Hg2. …read more

Zimne powierzchnie okien

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Zgodnie z doświadczeniem, zimne powierzchnie okien szczególnie silnie naruszają dobre samopoczucie cieplne osób znajdujących się w pomieszczeniu, dlatego we wszystkich pomieszczeniach dla ludzi, a także w łazienkach i natryskach (naga, mokra powierzchnia ciała), należy raczej stosować okna oszklone podwójnie, ze względu na ich wyższą temperaturę powierzchniową, a nie okna oszklone pojedyncze; wskutek tego w okolicach o nie sprzyjającym klimacie można osiągnąć również zyski ekonomiczne . Przy wyborze wielkości okien architekt nie powinien dążyć do aby powierzchnie okien nie przewyższały wymiarów koniecznych dla zamierzonego doprowadzenia światła dziennego. Nie można wtedy powoływać się na zasady higieny, o czym już wspomniano, w związku z uciążliwym promieniowaniem słonecznym w lecie. Ważnej pod względem fizjologicznym równomierności oddawania ciepła ciała do poszczególnych obszarów powierzchni otaczających pomieszczenie nie można łatwo określić metodami pomiarowymi. Opisany przez Heulikampa i pracujący bardzo dokładnie termoelektryczny odbiornik promieniowania 2), nastawiony kolejno na poszczególne płaszczyzny, jest przyrządem dość trudnym w obsłudze i eksploatacji. …read more

Stopień równomierności i rozkładu temperatury powietrza w kierunku pionowym dla różnych rodzajów ogrzewania

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Zależy ono w bardzo dużym stopniu od rodzaju ogrzewania i rozmieszczenia powierzchni grzejnych. W przypadku umieszczenia grzejnika przy wewnętrznej ścianie leżącej naprzeciw ściany zewnętrznej powstaje niebezpieczeństwo, że masa powietrza, która ochładza się silnie przy oknie, będzie opadała i wywoła cyrkulację, wskutek czego zimne powietrze będzie napływało aż do środka pokoju. Ruch powietrza i jego następstwa będą omówione dalej. W ogrzewaniu konwekcyjnym można wpływać na pionowy układ temperatur przez odpowiednie rozmieszczenie grzejników albo wylotów ciepłego powietrza. Tu również rozmieszczenie elementów grzejnych przy ścianie wewnętrznej wywołuje większy spadek temperatury w kierunku pionowym niż ich umieszczenie przy ścianie zewnętrznej. …read more

Dobrego samopoczucia termicznego mozna oczekiwac

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Dobrego samopoczucia termicznego można oczekiwać jedynie w stanie ustalonym ogrzewania (albo wietrzenia), a więc nie podczas nagrzewania, a dopiero po wyraźnym podniesieniu się temperatury powietrza i powierzchni otaczających pomieszczenie, obniżonych podczas przerwy w użytkowaniu i po znacznym zbliżeniu się ich do harmonijnego poziomu wartości dobranych prawidłowo, zarówno w skali bezwzględnej jak względem siebie. Dlatego też założeniem równomierności w czasie wartości tA i tR jest ciągła praca ogrzewania albo praca z krótkimi tylko przerwami. Jeśli ze względów ekonomicznych wymagane lub konieczne są dłuższe przerwy w działaniu ogrzewania, jak na przykład w indywidualnie ogrzewanych mieszkaniach samotnych pracowników podczas ich nieobecności, wtedy należy stosować przede wszystkim takie rodzaje ogrzewań, które umożliwiają automatyczne włączanie ogrzewania o dowolnie wybranej godzinie dnia, w pewnym odstępie czasu przed powrotem do mieszkania. Utrzymywanie temperatur równomiernych w czasie może sprawiać trudności, jeżeli energia cieplna jest dostępna po niskich cenach jedynie w określonych godzinach, jak na przykład przy ogrzewaniu pomieszczeń elektrycznością za pośrednictwem prądu nocnego (ogrzewame akumulacyjne). Ze względów fizjologicznych i gospodarczych należy przy tym unikać nadmiernego gromadzenia, ciepła w pomieszczeniu już podczas nocy i podczas wczesnych godzin porannych oraz silnego przegrzewania pomieszczenia, w tym tylko celu, aby móc utrzymać po południu i wieczorem wystarczające temperatury, mimo chłodzenia pomieszczenia podczas dnia,. …read more

Katatermometr

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Katatermometr wprowadził angielski badacz Leonard Hm w r. 1916. Katatermometr mierzy więc metodą fizyczną zdolność chłodzenia swego. otoczenia, wynikającą ze składników tA, tR i tv. Chociaż w używanych katatermometrach t1 = 35 oc i t2 = 38 oc, a wartość średnia = 36,5 oc odpowiada przypadkowo normalnej temperaturze ciała ludzkiego, to. …read more

WIELKOSC ZŁOZONA Z TEMPERATURY POWIETRZA WILGOTNOSCI WZGLĘDNEJ I PRĘDKOSCI POWIETRZA

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Jeżeli powietrze jest w ruchu, uczucie parności występuje dopiero przy większej wilgotności, względnie przy wyższej temperaturze powietrza. Leusden i Freymark przeprowadzili badania nad oddziaływaniem na dobre samopoczucie różnych kombinacji tych trzech składników klimatu pomieszczenia. Strefa I jest uważana za komfortową, strefa II za całkiem znośną, a strefa III za złą. Należy tu także rozróżnić pracę w pozycji siedzącej od ciężkiej pracy fizycznej. Z różnorodnego położenia i kształtów obu ciągów linii można bezpośrednio wykryć wpływ ruchu powietrza i wysiłku fizycznego na poczucie komfortu. …read more

POMIAR PRĘDKOŚCI POWIETRZA I TEMPERATURY POWIERZCHNI OTACZAJĄCYCH ZA POMOCĄ KATATERMOMETRU

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Natężenie chłodzenia pomieszczenia, wynikające z prędkości i temperatury powietrza oraz ze średniej temperatury powierzchni otaczających pomieszczenie, można mierzyć za pomocą termometru w specjalnym wykonaniu, zwanego katatermometrem. Zbiorniczek termometru napełniony alkoholem lub rtęcią jest ogrzewany albo przez zanurzenie do ciepłej wody o temperaturze 50 -7- 70 oc, albo za pomocą wbudowanej spirali grzejnej, przez którą przepływa prąd tak długo, aż menisk wzniesie się do górnego rozszerzenia rurki kapilarnej. Po oddaleniu lub odłączeniu źródła ciepła mierzy się czas z, w którym menisk opada od górnego znaku 2 do dolnego znaku 1. Podczas czasu chłodzenia z, ze zbiorniczka termometru odpływa zawsze ta sama ilość ciepła Q (wartość wodna razy spadek temperatury). Zgodnie z Hillem zamiast Q stosuje się ilość ciepła Q odniesioną do 1 cm powierzchni zbiorniczka, Wartość ta jest określona za pomocą starannego cechowania i jest wytrawiona na oprawie termometru. …read more

Współczynnik komfortu

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Pole LMNO należy zawęzić, jeżeli nie jest spełniony warunek b. Wrażliwość człowieka na przeciągi jest większa przy strumieniu powietrza skierowanym na kark albo nogi niż na twarz; świadczy o tym np. działanie wiatru przy otwartych oknach w pojazdach. W pierwszym przypadku W dawniejszych wydaniach tego podręcznika Bradtke podał jako dolną granicę poczucia komfortu współczynnik komfortu B = 2,5. Współczynnik B jest ilorazem temperatury powietrza t A i wielkości ochłodzenia A zmierzonej za pomocą katatermometru. …read more

Przeciąg

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Pod pojęciem przeciągu należy rozumieć uciążliwe zjawisko termiczne, objawiające się jako schładzanie skóry przez przepływające powietrze. Wrażenie ochłodzenia jest tym większe, im ruch powietrza jest silniejszy i im niższa jest przy tym temperatura powietrza. Dla wywołania wrażenia chłodu musi być przekroczona wartość graniczna o wysokości określonej indywidualnie. Bodźce chłodu, zbliżone do wartości granicznych i nie dochodzące do świadomości, są w pewnych okolicznościach bardziej niebezpieczne od wyraźnego uczucia zimna, ponieważ uczucie takie wyzwala środki przeciwdziałające. Na dworze człowiek jest przygotowany i dostosowany pod względem ubioru do silniejszych i zmiennych ruchów powietrza, a nawet uważa je za uczucie przyjemne, natomiast w pomieszczeniu zamkniętym, szczególnie gdy siedzi się nieruchomo, zdolność regulacji cieplnej nie jest dostateczna. …read more

WSPÓŁDZIAŁANIE I ZŁOŻONOŚĆ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW KLIMATU POMIESZCZENIA

Posted by admin on September 15th, 2019
Comments Off

Przy rozpatrywaniu wpływu różnych czynników klimatu pomieszczenia na odczuwanie ciepła przez ludzi okazało się już, że nie wystarcza ocena każdego czynnika odrębnie, lecz że dopiero wynik dwóch albo trzech składników jest miarodajny dla wrażenia fizjologicznego: tak więc np. dla pojęcia parności istotne znaczenia ma para wartości t A I rp, dla przeciągu – para wartości tA I w, a dla wrażenia temperatury w pomieszczeniu – para wartości tA I tR. Dla działania kompleksowego komfortu klimatu pomieszczenia należy ewentualnie dobrać do siebie wszystkie cztery dyskutowane czynniki tA, tR, rp i w. Wynika stąd duża trudność przy zestawieniu dla użytku praktyków prostej skali oceny wielkości kompleksowych klimatu pomieszczenia. Z licznych propozycji sumarycznej wielkości klimatycznej, będącej mniej lub bardziej empiryczną funkcją wielkości tA, R, rp i w wyrażoną w postaci równania matematycznego, jako przykład należy wymienić równanie dla wskaźnika odczuwania ciepła i różnego poziomu komfortu, po- dane przez van Zuilena. …read more